Reducing Workload – A Guide for Teachers & Headteachers

This is the post excerpt.

Education organisations in Wales join forces to help reduce teachers’ workloads

Education organisations in Wales have demonstrated their joint commitment to helping teachers balance their workload. The Cabinet Secretary for Education, Kirsty Williams and Her Majesty’s Chief Inspector of Education, Meilyr Rowlands today launched resources that focus on how teachers can reduce unnecessary activity.

Supported by 16 organisations, including Estyn, Welsh Government, regional consortia and unions, the resources collectively recognise the burden that the education workforce can feel. A staff room poster and pocket guide highlight what teachers should and should not do when they are planning lessons, marking and assessing and collecting data, as well as clarifying Estyn’s expectations.

The pocket guide will be sent to every registered teacher in Wales and every school will receive a staff room poster. They will also be available online at www.estyn.gov.wales/best-practice/reducing-workload-teachers-and-headteachers.

Download now:

ReducingTeacherWorkloadEng

 

 

 

 

 

Sefydliadau addysg yng Nghymru yn dod ynghyd i leihau baich gwaith athrawon

Mae sefydliadau addysg yng Nghymru wedi dangos eu hymrwymiad ar y cyd i helpu athrawon i gydbwyso’u baich gwaith. Heddiw, fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, a Phrif Arolygydd Addysg Ei Mawrhydi, Meilyr Rowlands, lansio adnoddau sy’n canolbwyntio ar sut gall athrawon leihau gweithgarwch diangen.

Gyda chefnogaeth 16 sefydliad, gan gynnwys Estyn, Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol ac undebau, mae’r adnoddau yn cydnabod ar y cyd y baich y gall y gweithlu addysg ei deimlo. Mae poster i ystafell y staff a chanllaw poced yn amlygu beth ddylai ac na ddylai athrawon ei wneud wrth gynllunio gwersi, marcio ac asesu, a chasglu data, yn ogystal ag egluro disgwyliadau Estyn.

Anfonir y canllaw poced at bob athro cofrestredig yng Nghymru a bydd pob ysgol yn cael poster ar gyfer ystafell y staff.  Hefyd, byddant ar gael ar-lein yn www.estyn.llyw.cymru/arfer-orau/lleihau-baich-gwaith-athrawon-phenaethiaid.

Lawrlwytho nawr:

ReducingTeacherWorkloadCy